Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Rozhoduje o základných otázkach života obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený na 4 roky. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

Oú vznikol v roku 1991. Za obdobie štyroch volebných období sa vystriedali zatiaľ štyria starostovia, z toho dvaja prví kandidáti za demokratickú stranu a ďalší dvaja ako nezávislý kandidáti. nakoľko prvý traja boli starostovia iba na hodinový úväzok, odzrkadlilo sa to aj na ich práci či už pri získavaní vedomostí ohľadne riadenia obce, zákonov a v neposlednom rade i zveľaďovania majetku i samotnej obce. Z toho dôvodu posledný starosta vykonáva funkciu na polovičný úväzok čo po finančnej stránke, ale ako vieme starosta vykonáva funkciu nepretržite 24 hodín denne. Medzi najdôležitejšie výsledky patria hlavne: oplotenie obecného cintorína a dovedenie vody na tento cintorín, vybudovanie sociálnych zariadení v kultúrnom dome, uvedenie obecných symbolov do užívania –erb, pečať, zástava, rekonštrukcia obecného osvetlenia, rekonštrukcia obecného rozhlasu, vybudovanie obecného ihriska, sústavná starostlivosť o obecné priestory a zeleň, zmodernizovanie obecného hasičského zboru, rekonštrukcia Kultúrneho domu - Obecného úradu, internetová miestnosť pre občanov.

Štruktúra obecného úradu
Obecný úrad je zložený z nasledovných pracovníkov – starosta obce Ján Lukáč, ekonomická pracovníčka pani Mária Ruttkayová zamestnaná na polovičný úväzok a hlavná kontrolórka pani Viera Muchová zamestnaná na hodinový úväzok. Kontakt na obecný úrad je t. č. 043/4294624, fax 043/4294624, mobil 0908 965 097, e-mail: trnovo@stonline.sk, www.trnovo.skNová tanková cyklotrasaObec Trnovo na mape